Vakinligting

Afrikaans
“Afrikaans is die hartklop van ons skool. Om in ‘n stad soos Kaapstad te woon en skool te gaan, beteken dat jy daagliks ten minste vier verskillende tale rondom jou hoor. En jou gesig helder ‘n klein bietjie op, elke keer wanneer jy iemand in die straat Afrikaans hoor praat. Jy voel verplig om hulle in Afrikaans te groet en die glimlag op jou gesig hou sommer vir die res van die dag.

Om mense wat Afrikaans praat in hierdie diverse stad op te spoor, is egter nie so moeilik nie. Jy hoef maar net die pad na Jan van Riebeeck te vind. Hier is jou moedertaal so gekonsentreerd dat jy soms voel dis nie nodig om ooit weer enige ander taal te praat nie. Jy praat Afrikaans, jy redeneer en dabatteer, sing en speel toneel, doen jou wiskunde- en ekonomie-huiswerk in Afrikaans. En tog verwonder kinders van Engelse skole hul aan jou goeie Engelse aksent.

In ‘n stad so groot en divers soos Kaapstad het jy iets nodig waaraan jy kan vasklou, wortels wat jou plat op die aarde sal hou. Hierdie wortels is ons moedertaal. Dit is die hartklop wat ons Afrikaans noem.”

Besigheidstudies
Besigheidstudies rus die leerders toe met die basiese kennis, vaardighede, houdings en waardes vir toetrede tot die sakewêreld.

“Die vak is ‘n goeie manier om die sake-omgewing beter te verstaan en beter te redeneer oor besigheidsaspekte. Die vak hou ook voordele in vir die alledaagse lewe. Ons leer oor loopbane, hoe om spanning te hanteer, hoe om ‘n goeie leier te wees en watter wette van toepassing op ‘n besigheid is.” (Zandri Veldman, Gr 12)
“Leerders leer hoe besighede regtig beheer en bestuur word, watter vereistes benodig word om ‘n onderneming te begin, asook die faktore en aspekte wat ‘n besigheid beïnvloed.” (James Longmore, Gr 12)
“Wat ek die meeste van Besigheidstudie geniet, is dat ek elke keer wanneer ons klas het,iets nuuts leer.” (San-Marie Saayman, Gr11)

Ekonomie
Ekonomie is ‘n hoogs relevante wetenskap wat in die moderne samelewing sy plek opeis.

Die geheel van ‘n ekonomie word bestudeer met die klem ondermeer op die belangrikheid van huishoudings, sake-ondernemings, die staat en die buiteland se interaktiewe bedrywighede. Leerders leer om kontemporêre kwessies te verbind en te analiseer. Die gedrag van rolspelers word ook individueel ondersoek.

Die basis van ekonomiese strewes word bestudeer en leerders kry weekliks die geleentheid om die ekonomiese prestasie van ons land met ander lande te vergelyk en te ontleed. Die toepassing van hierdie vaardighede ontwikkel ons leerders tot dinamiese redevoerders.

Kontemporêre ekonomiese aktiwiteite word prakties in ons kurrikulumaanbieding vervat. Jan van Riebeeck se Ekonomie-department is bekend vir sy Omgewingsdag in Augustus, markdae en ander skoolfunksies.

Engels
Jan van Riebeeck bied Engels Eerste Addisionele Taal sowel as Engels Huistaal aan.

Daar word in albei vakke na ‘n hoë akademiese standaard gestrewe. Die doelwit is om die potensiaal van alle leerders, ongeag hul intellektuele vermoë, te erken en ten volle te ontwikkel.

Die beleid van die Engelse-departement is op die volgende beginsels gebaseer:

 • Om leerders se taal- en kommunikasievaardighede sodanig te ontwikkel dat hulle kreatiewe, aanpas- bare, onafhanklike en selfversekerde individue met ‘n morele en sosiale verantwoordelikheidsin sal word.
 • Om deurlopende self-evaluering van onderwys- metodologieë en assesseringstrategieë toe te pas t.o.v. hul effektiwiteit en geldigheid binne ‘n gedurig veranderende sosio-ekonomiese omgewing.
 • Om aanpasbaar en ontvanklik te wees vir innoverende opvoedkundige idees en praktyke wat ons Engelse onderrig voortdurend kan verbeter.

Fisiese Wetenskappe
Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor goed opgeleide onderwysers wat fokus op die bestudering van fisiese en chemiese verskynsels deur gebruik te maak van wetenskaplike ondersoek.

Deur wetenskaplike modelle, teorieë en wette toe te pas, poog hulle om leerders die gebeure in ons fisiese omgewing te leer verstaan en te voorspel. Leerders word opgelei om die gemeenskap se behoefte om te begrip hoe die fisiese omgewing werk, hoe om voordeel daaruit te trek en hoe om op ‘n verantwoordelike manier daarna om te sien, te begryp.

Jan van Riebeeck handhaaf vir die afgelope vier jaar ‘n vakgemiddeld van bo 65%, met die volgende besonderse prestasies:
2010 – 15 A’s:Toppresteerders – Anneke Weideman (96%); Elsje Cloete (96%); Carla Kroon (94%)
2011 – 10 A’s: Toppresteerders – Nina Nicholas (97%) (Top 10 in Wes-Kaap)
2012 – 4 A’s: Toppresteerder – Jana Schoeman (94%)
2013 – 13 A’s: (29% van klas 69% gemiddeld)
Toppresteerder – Carlo Human (92%)

Gasvryheidstudies
Gasvryheidstudie is die studie en praktiese toepassing van verskeie interverwante temas in die gasvryheidsbedryf. Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor ‘n goed toegeruste kombuis en die Welgemeend-sentrum waar praktiese klasse en –eksamens van hoogstaande gehalte voorberei en bedien word. Ons is trots om te kan spog met verskeie oudleerlinge wat tans suksesvol deel van die gasvryheidsbedryf uitmaak. Ons poog voortdurend om leerders voor te berei vir hierdie hoogs kompeterende, maar bevredigende industrie.

Geografie
Geografie bied die onderbou vir ‘n groot verskeidenheid beroepe en is daarom ‘n gewilde vak in Jan van Riebeeck. Aspekte soos weerkunde, geologie, ekonomiese ontwikkeling, landelike en stedelike ontwikkeling en omgewingsbestuur is die kern van die vak. Bykans een derde van leerders in die VOO-fase neem die vak. Vyf-en-twintig persent van matrieks behaal deurlopend ‘n A-gemiddeld en presteer altyd 30% bo die provinsiale gemiddeld.

Geskiedenis
Hoe kan ‘n mens die wêreld ingaan as jy niks van die wêreld af weet nie? In die vak Geskiedenis word al ons vrae beantwoord, belangstelling geprikkel, waardes gekweek, kennis van die verlede en ook die hede uitgebrei. Hier gesels en debatteer ons en deur middel van oudio-visuele hulpmiddels lewe ons vak voor ons. Sake en nuus word daagliks bygehou. Ons toekomsvisie word verbreed en met insig en begrip bespreek ons alle aktuele sake.

Met uitstappies na alle historiese plekke in en om ons eie Moederstad, word die prentjie voltooi.

Prestasies behaal:
2010 Herman Marais – 90%
2011 Gabrielle Kruger – 93%
2012 Christiaan van Schalkwyk – 92%

Ingenieurs Grafika & Ontwerp ( IGO)
Ingenieurs Grafika en Ontwerp (IGO) is die integrasie van kognitiewe en handvaardighede wat gebruik word om te ontwerp en grafies te kommunikeer. Dit is ‘n kombinasie van lyne, simbole en tekens wat gebruik word om dienste, ontwerpprosesse en stelsels te verskaf wat ‘n bydrae tot ‘n ekonomiese vooruitgang en verhoogde lewenskwaliteit.

IGO sal ‘n bydrae lewer tot leerders se tegnologiese geletterdheid deur hulle geleenthede te gee tot:

 • Toepassing van die ontwerpproses om siviele, elektriese en meganiese probleme op te los;
 • Verstaan en gebruik van konsepte en kennis en;
 • Ontwikkeling en toepassing van spesifieke vaardighede.

Die konteks van die vak is siviel, elektries en meganies. Die implikasies hiervan is dat die grafika en ontwerp wat geteken gaan word, ‘n refleksie van siviel, elektries en meganies moet wees. Die grafika kan vryhand, of met instrumente of met rekenaar- gesteunde sagteware gedoen word.

IGO as ‘n vak gee aan leerders die geleentheid om:

 • Idees grafies te kommunikeer deur van tekeninstrumente en rekenaar gebruik te maak;
 • Te leer om probleme op ‘n kreatiewe wyse op te los;
 • Projekte te voltooi deur van die ontwerpproses gebruik te maak;
 • Direk met regs-, sosiale- en omgewingskwessies in hul projekte kennis te maak;
 • Kennis op doelgerigte maniere toe te pas en;
 • Meer positiewe houdings, persepsies en aspirasies te skep teenoor vervaardiging, ingenieurswese en tegnologies-gebaseerde loopbane.

Inligtingstegnologie ( IT)
In graad 10 word basiese programmerings- konstrukte bekend gestel deur middel van Scratch, ‘n opvoedkundige, dog prettige, programmerings- omgewing. In graad 11 word oorgeskakel na Java (Netbeans). ‘n Matriekleerder sal die algemeenste programmeringskonstrukte wat in alle tale voorkom, deeglik ken en gebruik (met Java as taal van verwysing). ‘n Matriekleerder sal ook ‘n bruikbare GUI-stelsel kan ontwikkel in Java (wat kommunikeer met ‘n databasis deur middel van basiese SQL-stellings), deur ‘n ontwikkelingsproses van vereiste-ontleding, ontwerp, implementering en dokumentering te volg.

Benewens die skryf van programme, behoort IT die volgende vaardighede van ‘n leerder te ontwikkel: probleemoplossing, sterk logika, om die groter prentjie te kan sien, om werklike situasies te kan modelleer en om ‘n oog vir fyn besonderhede te ontwikkel. Dus word beide die sogenaamde “top down” en “bottom up” benaderings gebruik om probleme te ontleed, in sinvolle dele af te breek en uiteindelik op te los. Die leerders sal ook ‘n deeglike teoretiese kennis soortgelyk aan die RTT-leerder hê, maar op ‘n meer tegniese vlak. IT word gedurende skoolure as vak aangebied.

Prestasies behaal deur leerders in IT:
2010 Herman van Zyl (10de Wes-Kaap IT-Merietelys)
2012 Jana Schoeman (2de Wes-Kaap IT-Merietelys)
In 2011 en 2013 is die klasgemiddeld onderskeidelik 74% en 73%

Lewensoriëntering
Hier by Jan van Riebeeck poog ons om geleenthede te skep vir elke leerder se persoonlike, sosiale, intellektuele, emosionele, geestelike en fisiese groei en ontwikkeling. Lewensoriëntering dra by tot die ontwikkeling van gebalanseerde en selfversekerde leerders. Leerders berei hul voor vir aktuele kwessies asook om realiteite te hanteer. Dit lei die leerder na self-aanvaarding.

Lewenswetenskappe
Lewenswetenskappe is die studie van lewe en bestaan uit ‘n verskeidenheid van subdissiplines, of spesialisasierigtings, wat bekend gestel word.

Deur die bestudering van Lewenswetenskappe sal leerders die volgende ontwikkel:

 • hul kennis van belangrike biologiese begrippe, prosesse, stelsels en teorieë wat hul belangstelling stimuleer;
 • ’n vermoë om wetenskaplike kwessies en prosesse krities te evalueer en te debatteer;
 • groter bewustheid van die maniere waarop biotegnologie en kennis van lewenswetenskappe die mensdom gebaat het;
 • nuttige kennis en vaardighede wat in die alledaagse lewe nodig is;
 • ’n begrip van die maniere waarop die mens ‘n negatiewe uitwerking op die omgewing het en die organismes wat daarin is;
 • ’n diep waardering vir die unieke diversiteit van biome in Suider-Afrika en die belangrikheid van bewaring;
 • ’n bewustheid van die betekenis “verant- woordelike burger” in terme van die omgewing en lewenstylkeuses wat hulle maak;
 • ’n bewustheid van die bydrae van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes;
 • wetenskaplike vaardighede en maniere om wetenskaplik te dink wat hulle in staat stel om die leemtes te sien; en
 • ’n vlak van akademiese en wetenskaplike geletterdheid wat hulle in staat stel om te lees, praat, skryf en te dink oor die biologiese prosesse, konsepte en ondersoeke.

“Lewenswetenskap ontwikkel jou denke sodat jy anders kan dink.” – Anya Joubert gr.12
“Die antwoord op enige vraag is Lewenswetenskap!” – Chrismari Smith gr.12
“Lewenswetenskap laat ons die lewe waardeer deur in diepte na die prag daarvan te kyk.” – Enya de Jongh gr.12

Musiek
Hoërskool Jan van Riebeeck is ‘n skool waar musiek tradisioneel sterk in die are vloei. Heelwat instrumente word aangebied, te wete klavier, kitaar (klassieke, sowel as rock-kitaar), blokfluit, fluit, klarinet, saksofoon, viool en sang.
Musiek bied ‘n gulde geleentheid om kreatiwiteit in groepverband te beoefen, verhoogvaardighede te leer en senuwees te leer beheer! In hierdie verband word musiekleerders aangemoedig om saam met ander leerders aan die skool se jaarlikse musiekkonsert – wat deur die leerders gereël word – en ensembles, wat op verskeie plekke optree, deel te neem. Leerders kry ook die geleentheid om aan eisteddfods en eksterne musiekeksamens deel te neem, bv. dié van UNISA, asook die Britse eksamens van Trinity-Guildhall (London), Rockschool en die Royal School of Music.

Aan graad 8-leerders bied ons die geleentheid om musiek as ‘n vak te neem, selfs al het die leerder geensins musiek in die laerskool beoefen nie. Dié leerders kry die geleentheid om hulself te bekwaam tot op minimum graad ll-vlak aan die einde van graad 9. In graad 10 kan die leerder kies om met musiek as vak voort te gaan om sodoende by ‘n graad V-standaard, wat die vereistes is vir graad 12, uit te kom. ‘n Leerder wat ‘n instrument bespeel wat nie deur ons skool aangebied word nie, word ook toegelaat om die praktiese werk ekstern te doen en die teoretiese werk by die skool te neem. Daar is tans elke jaar ongeveer 60 leerders wat musiek as vak neem, buiten dié wat hulself verryk deur kitaar op ‘n buitemuurse grondslag te neem.

Dus: kom ontdek of slyp jou musikale vaardighede by Hoërskool Jan van Riebeeck!

Rekeningkunde
Rekeningkunde fokus op die meting van prestasie en die verwerking en kommunikasie van finansiële inligting rakende ekonomiese sektore. Hierdie dissipline verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, deursigtigheid en verantwoordelikheid voldoen moet word. Dit handel oor die logiese, sistematiese en noukeurige keuse en optekening van finansiële inligting en transaksies, asook die opstel van finansiële state en bestuursverslae.

Die vak behels rekeningkundige kennis, vaardighede en waardes wat op die finansiële rekeningkunde, bestuursrekeningkunde en ouditeringsvelde fokus. Vaardighede, kennis en waardes word in verband gebring met werklike situasies om gevolglik ‘n balans tussen teorie en praktyk te verseker, om die wêreld van werk te betree en om selfontwikkeling aan te moedig.

Die leerders word vir ‘n verskeidenheid beroepsgeleenthede voorberei en ontwikkel karaktereienskappe soos etiese gedrag, gesonde oordeel, deeglikheid, ordelikheid, noukeurigheid en netheid wat hul met vertroue in enige rekenkundige-beroep kan aanwend.

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
RTT rus ‘n leerder toe om bestaande programmatuur opvoedkundig te kan gebruik deur die hoofkomponente van die Microsoft Office Suite te dek naamlik Word (woordverwerking), Excel (sigblad), Access (databasis-verwerking) en PowerPoint (aanbiedingsprogrammatuur).

Klem word gelê op inligtingsvaardigheid. Leerders moet data en inligting oor bepaalde kwessies kan versamel, evalueer en op ‘n verstaanbare manier bymekaar voeg in die vorm van professionele verslae en aanbiedings.

Met die data-ontploffing die afgelope dekade moet die hedendaagse leerder oor die vermoë beskik om data in inligting te kan verander.

Bernice Freeland word in 2013 vierde op die RTT- Merietelys in die Wes-Kaap geplaas.

Aan die einde van matriek behoort ‘n matriekleerder wat RTT geneem het oor ‘n algemene rekenaargrondslag te beskik om na skool hardeware en sagteware doeltreffend aan te wend, die kennis van algemene gebruik van programmatuur na ander onbekende programmatuur oor te dra en ingeligte besluite oor die aankoop van rekenaars en rekenaartoestelle te neem. Voorts sal hulle op ‘n gestruktureerde manier navorsing kan doen en hul resultate op ‘n professionele wyse kan aanbied.

Toerisme
Toerisme word as vakkeuse aangebied nadat besef is dat die vak, in ‘n land soos Suid-Afrika met ‘n groot toerismebedryf, deurslaggewend kan wees vir leerders wat eendag in toerisme wil spesialiseer.

Dit is ‘n beroepsgerigte vak wat jou onbeperkte geleenthede bied. Dit is die vak vir die toekoms!

Visuele kuns
Hierdie vak inspireer leerders om op verskillende maniere te dink. Hulle ontwikkel hul liefde vir kuns deur vrye denke en deur emosioneel by hul praktiese werk betrokke te raak. Nuwe idees, konsepte, materiale en tegnieke word uitgetoets sodat kinders ‘n ondersoekende ingesteldheid kan kweek en kreatief kan groei.

Leerders word uitgedaag deur teoretiese temas by hul praktiese kunsskepping te inkorporeer. Hulle moet besin oor temas en kunswerke wat op die hedendaagse wêreld van toepassing is. Sodoende kry hul werk betekenis en dra dit ‘n boodskap uit, of lewer dit kommentaar op spesifieke probleme in die samelewing. Kennis, waardes en vaardighede word ontwikkel deur die studie van die diverse rolle en funksies van die visuele kunste in die moderne lewe, die verlede en in verskillende kulture. Leerders word die geleentheid gegun om die rol van die visuele kunste in hedendaagse kulture, sowel as kulture van die verlede (Afrika en Internasionaal), te analiseer en die interafhanklike verhouding tussen kuns en die samelewing te verken.

Wiskunde
Benewens die duidelik uiteengesette riglyne en standaarde vervat in die NKV oor onderwys in die algemeen, beklemtoon Hoërskool Jan van Riebeeck ook die volgende aspekte met betrekking tot die onderrig van die vak, Wiskunde:
1. Om by alle leerders ‘n liefde vir Wiskunde te kweek deur:
– die voorbeeld en passie wat leerkragte ten toon stel in sy of haar aanbieding daarvan;
– voortdurende aanmoediging en gepaardgaande erkenning vir suksesse behaal; en
– geleenthede daar te stel vir addisionele hulp of selfs deur middel van intervensie.
2. Die rol wat Wiskunde, as ‘n vak, deur die eeue gespeel het in die ontwikkeling en vooruitgang van die mens en sy wêreld, vanaf die ou Grieke soos Pythagoras en Archimedes tot Newton, Einstein en die vele ander wiskundiges, aan leerders uit te wys.
3. ‘n Klaskamerkultuur daar te stel wat aanleiding sal gee tot effektiewe onderrig en leer, sowel as die vestiging van ‘n gesonde werksetiek, wat noodsaaklik is om sukses te behaal. Hiermee gaan die volgende gepaard:
– om gereeld huiswerk te gee en te kontroleer;
– om toepaslike drilwerk ‘n gereelde en alledaagse praktyk in die klaskamer te maak;
– toetse en eksamenvraestelle van ‘n hoë kwaliteit en standaard;
4. Goeie en konstante blootstelling (deur die skool se biblioteek) aan allerhande wiskundige literatuur.
5. Deelname aan verskeie olimpiades en kompetisies.
Die meegaande lys toon die prestasies van leerders van Hoërskool Jan van Riebeeck in die vak Wiskunde oor die afgelope paar jaar:
2009: John Nicholas 100%, Wiskunde III 100% (Eerste in
Wes-Kaap vir Wiskunde)
2010: Ronnie Elliot 100%
2013: 100% slaagsyer, Gemiddeld = 67,9% ,
18 A’s en 14 B’s van 63 leerders wat Wiskunde neem.

Wiskunde Geletterdheid
Wiskundige Geletterdheid bemagtig ons leerders en stel hulle in staat om hulle alledaagse leefwêreld met selfvertroue te kan analiseer. Hulle word op ‘n praktiese manier geleer om numeriese, monetêre, statistiese en ruimtelike scenarios te kan interpreteer.

Deur die gebruik van probleemoplossingsmetodes word hulle geleer dat verworwe kennis toegepas kan word deur die gebruik van basiese wiskundige beginsels. Wiskundige Geletterdheid is hoofsaaklik ‘n toepassingsvak wat daarop gemik is om leerders se redenasievermoëns en reflektiewe vaardighede te ontwikkel deur hul bloot te stel aan hulle leefwêreld.