Leierskapsontwikkeling

Oorsig

Hoërskool Jan van Riebeeck beskik oor ‘n breë struktuur vir Leierskapsontwikkeling. Die Leierskapstruktuur bestaan uit leierskapskomponente wat ‘n baie groot deel van die bestuur van leerdersake op hul skouers neem.
Hulle kom jaarliks met wonderlike projekte na vore en is uiters kreatief en innoverend in hul beplanning. Hulle inisiatief en positiwiteit is tasbaar en volhoubaar en spoor leerders aan om betrokke te raak en die skool se leuse “wees uself” uit te leef.

Struktuur

Komponent Samestelling Take
1. Verteenwoordigende raad van leerders (VRL)

 • 22 Lede
 • VRL-Skakelonderwyser: Mev. H. Steyn
 • Drie wetlik verkose lede per graad volgens die beleidsraamwerk van WKOD.
 • ‘n matriekraad (dagbestuur/ portefeuljehoofde) bestaande uit drie Graad 12 en nog sewe verkose lede.
 • ‘n Voorsitter en ondervoorsitter verkies deur die VRL.  Indien die voorsitter ‘n seun is, dien hy as hoofseun. Die ondervoorsitter is dan die dogter wat die meeste stemme verwerf het in die VRL-verkiesing. Sy word dan ook aangewys as die hoofdogter.  Die omgekeerde geld waar die voorsitter ‘n dogter is.
Portefeuljes:

 • Spesifieke take word in elke portfeulje verrig.
 • Sport / Interskole
 • Terrein / Herwinning
 • Kultuur
 • Tegnies
 • Akademie
 • Bemarking / Stigtersdag / Opedag
 • Saalorganisasie
 • Sosiaal-maatskaplik / Uitreik
2. Koshuiskomitees

 • Huis Jordaan (Sop) – Dogterskoshuis
 • Huis Van der Merwe (Rog) – Seunskoshuis
6 Graad 12-lede per koshuis Inwonende huispligte
3. Sporthuiskomitees

 • Reijger – (Oranje)
 • Drommedaris – (Blou)
 • Goede Hoop – (Wit)
6 Graad 12-lede per sporthuis
 • Kleursport
 • Jan Zoe – Wintersport
 • Jan Zoe – Somersport
 • Jan Zoe – Debat / Dink-of-Sink
4. Busprefekte 15 Lede
 • Dissipline handhaaf volgens gedragskode
 • Waarneming
 • Terugvoering / Rapportering
5. Biblioteekprefekte 6 Lede Biblioteekhulp
6. Mentors 25 Graad 12-leerders
 • Senior leerders wat hulp, ondersteuning en leiding bied aan Graad 8-leerders.
 • “Lei deur voorbeeld”
7. Dirigente 6 Graad 12-leerders per sporthuis (6 x 3)

Uit bogenoemde word hoofdirigente verkies vir interskole.

 • Kleure-atletiek
 • Kleuregala
 • Interskole Somer
 • Interskole Winter
8. Junior Stadsraad 4 VRL-lede tans in verskillende portefueljes in die Junior Stadsraad van Kaapstad Hulle doen baanbrekerswerk vir ons skool.